Om intervensjonen

Hvem retter SIBS seg mot?

SIBS er et forebyggende gruppetiltak som retter seg mot søsken til barn med kronisk sykdom, fysiske funksjonsnedsettelser, kognitive funksjonsnedsettelser, nevroutviklingsforstyrrelser eller psykiske tilstandsbilder. Målgruppen er søsken som pårørende (fra nå kalt søsken) i alderen 8-16 år og deres foreldre.

Hva er målet med SIBS?

SIBS mål er å redusere risikoen for psykologiske helseplager blant søsken. SIBS søker å styrke kommunikasjonene mellom søsken og deres foreldre og gjennom dette øke søskens kunnskap om den aktuelle diagnosen og bedre psykologisk tilpasning.

Hva inneholder SIBS?

SIBS er et korttids, manualbasert tiltak der søsken og en forelder deltar. SIBS består av tre tematiske moduler med til sammen fem økter. Modul 1 består av samtalegrupper for foreldre og barn om temaet «få informasjon og bli kjent». Modul 2 inneholder samtalegrupper samt en økt hvor hvert barn snakker med sin forelder alene om temaet «diagnosen». Modul 3 har samme oppbygning som modul 2, men dekker temaet «følelser». SIBS’ økter kan tilpasses den aktuelle settingen. Foreløpig evidens er basert på at øktene leveres over en tidsramme på maksimalt en uke, men programmet er utviklet for å kunne leveres fleksibelt over dager eller uker.

Barnegruppene består av 3-8 barn med en aldersspredning på max 3 år. Én av disse barnas foreldre (den samme gjennom hele intervensjonen) deltar i foreldregruppene. Det kan være hensiktsmessig å innhente noen opplysninger om diagnosen til barnet med funksjonsnedsettelse/sykdom. Slik kan man sette sammen homogene grupper med hensyn til diagnosens antatte inngripen i søskens hverdag. Programmet kan også gjennomføres med ulike diagnoser i samme gruppe.

SIBS er opprinnelig utviklet for å leveres som fysiske grupper, men en digital versjon «SIBS online» er også utviklet og under utprøvning. Du kan lese mer om dette her  https://sibs.no/soskenprosjektet-sibs/sibs-online/.

Hva er endringsmekanismene i SIBS?

SIBS’ mål er å styrke foreldrene som samtalepartnere for sine barn både gjennom bevisstgjøring og praktisk ferdighetstrening. Dette gjøres ved at barna i barnegruppeøktene snakker sammen om, og slik blir bevist tema de ønsker å ta opp med foreldrene, ved at foreldrene undervises i og diskuterer kommunikasjon med barn under foreldregruppene og ved at foreldrene trener på kommunikasjonsteknikker i veiledede økter hvor de samtaler med sitt barn. Familien undertegner kontrakt og oppfordres sterkt til å fortsette å ha slike samtaler hjemme slik at søsken har anledning til å få økt informasjon og støtte i hverdagen.

Hvordan er SIBS forankret teoretisk?

SIBS er forankret i eksisterende empiri om betydningsfulle faktorer for barns tilpasning ved sykdom/funksjonsnedsettelse hos et søsken og bygger på klinisk erfaring med målgruppen. SIBS´ hovedforankring er i familiesystemisk teori som illustrerer hvordan alle familiemedlemmer og relasjonene dem imellom berøres når ett familiemedlem rammes av sykdom eller funksjonsnedsettelse. SIBS bygger på perspektiver på familiekommunikasjon som fremmer betydningen av et åpent og støttende samtaleklima i familien for mestring og resiliens i møte med stressorer og motgang.

Innholdet i SIBS’ moduler er videre i tråd med resiliensteori som vektlegger betydningen av tilhørighet/relasjon og kunnskap/kompetanse for barns mestring og utvikling av motstandsdyktighet i møte med stressorer som for eksempel langvarige helseutfordringer hos ett av familiemedlemmene. Diagnosekunnskap-modulen er også inspirert av teori om hvordan mennesker forstår sykdom og hvordan barn danner seg kunnskap om helse. Videre er den informert av teori og empiri om betydningen av kunnskap om diagnose for mestring og tilpasning. Følelsesmodulen er inspirert av teorier om emosjonsfokusert foreldreveiledning.

Barneøktene i følelses-modulen inneholder også elementer fra kognitiv atferdsterapi gjennom fokus på tanker, følelser og handlinger og hvordan disse gjensidig påvirker hverandre.

Hvordan er SIBS forankret i forskning?

SIBS ble utviklet i 2012, basert på en gjennomgang av forskning om søsken, erfaringsinnhenting fra klinikere og søsken selv, samt en kvalitativ studie av sentrale søskenopplevelser. Det vil snart komme mer informasjon om utviklingen av SIBS her: https://sibs.no/tidligere-forskning/ .

I 2014-2017 ble SIBS evaluert i en åpen studie med 99 deltakende familier. Studien viste signifikante positive endringer i kommunikasjonen mellom søsken og foreldre, søskens diagnoseskunnskap og søskens psykologiske tilpasning etter deltakelse i SIBS. For mer informasjon om våre funn se her (lenke)

Fra 2018 og ut 2022 evalueres effekten av SIBS i en randomisert kontrollert studien med 288 deltakende familier. Dette er verdens største studie av effekten av en intervensjon rettet mot søsken. Resultatene fra denne studien vil publiseres i 2023. For mer informasjon om RCT studien se her: https://sibs.no/soskenprosjektet-sibs/sibs-rct/

SIBS evalueres også i andre land. En studie med 50 familier i Kambodsja viste tilsvarende funn som den norske åpne studien (lenke til artikkelen). En åpen studie av SIBS er også igangsatt i Tyskland (https://sibs.no/soskenprosjektet-sibs/sibs-internasjonalt/) og Sosialstyrelsen i Danmark startet i 2021 opp et prosjekt hvor de skal implementere og evaluerer SIBS i 6-8 danske kommuner. Dette kan du lese mer om her (https://vidensportal.dk/handicap/soskende-til-born-og-unge-med-funktionsnedsaettelse/indsatser/sibs).

Hvilke tjenester kan tilby SIBS?

SIBS er primært utviklet for kommunale tjenester som for eksempel lavterskeltilbud for familier, psykiske helsetjenester og skolehelsetjenesten. SIBS kan også gjennomføres av instanser i spesialisthelsetjenesten (som f.eks. BUP og barnehabilitering) og av frivillige organisasjoner (forutsatt kvalifiserte gruppeledere).

Aktuelle gruppeleder i SIBS er fagpersoner som enten i lys av sin utdanningsbakgrunn (eks. pedagoger, psykologer) har formell kompetanse på samtaler med barn eller som gjennom sin yrkeserfaring og sitt daglige arbeid har opparbeidet seg dette (eks. sosionomer, vernepleiere, miljøarbeidere, sykepleiere og fysioterapeuter).

Per dags dato er det kun tjenester som etter avtale med prosjektledelsen enten deltar i den randomiserte kontrollerte studien, eller tester ut gjennomføring av SIBS og deltar i implementeringsforskning, som blir kurset i og kan tilby SIBS.

Hvordan kan man bli gruppeleder i SIBS?

Gruppelederopplæring består av en kurspakke som inneholder en times nettkurs og et praktisk kurs over to hele dager. Et veilednings-webinar (2 timer) tilbys hvert halvår som et supplement som gruppeledere kan delta på etter å ha gjennomført egen gruppe på sitt arbeidssted. For mer informasjon om kurs i SIBS se her (https://sibs.no/gruppelederopplaering/). For påmelding til neste kurs se her: https://sibs.no/event/opplaering-i-bruk-av-soskenintervensjonen-sibs/.

 

Here you can watch a short english version: