Nyhetsbrev fra Søskenprosjektet 2021

2021 har vært et «annerledesår» der vi har levd med pandemi og restriksjoner. Likevel har det vært stor aktivitet i Søskenprosjektet!

SIBS-RCT, den randomiserte kontrollerte studien av effekten av SIBS, pågår for fullt. Vi har mål om å få rekruttert 288 søsken innen avslutning av studien ved utgangen av 2022. Til nå har rundt 180 familier deltatt, så vi er godt i rute. Gruppene gjennomfører vi ved Lovisenberg sykehus (Oslo), Sykehuset Innlandet, Sykehuset Telemark, Sykehuset Østfold, St. Olavs hospital i Trondheim, og i kommunene Asker, Lillestrøm og Rælingen. Vi rekrutterer fortløpende til grupper på disse stedene, så hvis du vet om aktuelle deltakere, eller selv vil bli med, kan du finne mer informasjon på www.sibs.no.

SIBS Online, et delprosjekt vi startet opp høsten 2019, har blitt enda mer aktuelt under pandemien. I løpet av 2021 har vi gjennomført flere onlinegrupper for å ferdigstille manualen for SIBS i onlineformat og for å trene gruppeledere. Grunnet reiserestriksjonene har vi enda ikke fått besøkt vår samarbeidende forskergruppe ved University of New South Wales i Australia og trent gruppeledere der. Planen er å starte opp en studie der familienes utbytte av SIBS online evalueres i 2022.


Illustrert eksempel på en samtalegruppe med søsken i SIBS Online med gruppeleder Torun Vatne oppe i høyre hjørne.

SIBS utvikling og implementering er en prosess som foregår parallelt med alle de andre delprosjektene i Søskenprosjektet. Det vi erfarer i RCT’en og resultatene av studiene våre bruker vi til å lage en ny og forbedret SIBS manual.

For å tilpasse manualen de ulike mulige settingene for gjennomføring av SIBS er implementeringsforskning viktig. Dette har vært en satsning i Søskenprosjektet i 2021. Vi har analysert resultatene fra en kartlegging av kommuneansattes vurderinger av SIBS for å finne ut hva som vil kunne hemme og fremme gjennomføring av SIBS i kommunene. Videre har vi laget et spørreskjema som vil sendes ut til alle meriterte SIBS gruppeledere for å kartlegge i hvilken grad SIBS er tatt i bruk, og hva som må til av endringer for at SIBS skal kunne gjennomføres i fremtiden. For virkelig å forstå bruk av SIBS i norske kommuner startet to psykologistudenter høsten 2021 opp prosessen med å dybdeintervjue gruppeledere fra kommuner som er med i SIBS RCT og deres ledere.

I løpet av 2021 har vi mottatt veiledning fra RBUP Øst og Sør i prosessen med å utarbeide en implementeringsstrategi. En av de viktige rådene fra dem var å satse på noen viktige foregangskommuner som prøver ut SIBS. Nordre Follo kommune og Oslohjelpa i bydelene Nordstrand og søndre Nordstrand i Oslo har sendt store team på gruppelederkurs. Deres erfaringer med SIBS er svært nyttige og vil kunne gi oss mye kunnskap som blir viktig i videreutviklingen av SIBS.

SIBS i Danmark. En stor nyhet i Søskenprosjektet er at Socialstyrelsen i Danmark har foretatt en kvalitetsvurdering av SIBS, og på bakgrunn av denne har de besluttet at det er SIBS de ønsker å satse på når de skal prøve ut et tiltak for søsken i 6-8 danske kommuner. Med finansiering fra danske myndigheter skal de gjennomføre et stort prosjekt i 2022-2024 hvor VIVE forskningsinstitutt vil gjøre forskning og evaluere effekt av SIBS i Danmark.


Prosjektlederne Krister Fjermestad og Torun Vatne foran VIVE forskningsinstitutt i København.


Krister Fjermestad, Torun Vatne og Yngvild Haukeland i møte med våre danske samarbeidspartnere fra Socialstyrelsen Danmark og VIVE forskningsinstitutt. Prosjektleder Helle Thusing Nilsson i midten bak.

SIBS Tyskland. Våre tyske samarbeidspartnere i Hamburg (ved Univärsitetsklinikum Hamburg Eppendorf) har måttet utsette sin utprøving av den tyske versjonen av SIBS. Vi har likevel jevnlig kontakt, og har et pågående forskningssamarbeid der vi holder på med en systematisk oversiktsartikkel over metoder for å måle kvalitet på foreldre-barn kommunikasjon i internasjonal forskning. Dette arbeidet vil ferdigstilles i 2022.

SIBS gruppelederopplæring

I 2021 har vi gjennomført to praktiske kurs for gruppeledere i SIBS; et stort digitalt kurs og et fysisk kurs på Frambu. Til sammen ble 71 nye gruppeledere trent i 2021. To oppfriskings- og veiledningswebinarer for gruppeledere som holder SIBS ble også avholdt i løpet av året. Dato for SIBS gruppelederkurs i 2022 vil snart lanseres på våre facebook- og nettsider, samt i Frambus kurskalender.

SIBS på konferanser og seminarer

I 2021 har vi trass koronabegrensninger synliggjort arbeidet med SIBS og temaet søsken som pårørende i flere fora:

 • Webinar om søsken som pårørende for alle barneansvarlige i Vestre Viken helseforetak og samarbeidende kommuner.
 • Et symposium og et innlegg om SIBS på den store internasjonale digitale Young Carers konferansen.
 • Foredrag om SIBS på et digitalt fagseminar arrangert av Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) i Sverige.
 • Foredrag om tidligere og pågående arbeid i Søskenprosjektet på 10-års jubileumskonferansen til BarnsBeste (kompetansetjeneste for barn som pårørende ved Sørlandet sykehus) i Oslo.
 • To posterpresentasjoner om SIBS på en fagkonferanse arrangert av NIMP (Norsk nettverk for implementeringsforskning) i Oslo.
 • Undervisning om søsken som pårørende og SIBS på samling for spesialiseringen i samfunnspsykologi i regi av Norsk psykologforening.
 • Flere presentasjoner om SIBS og søsken som pårørende på internopplæringsseminar i helseforetak, foreldremøter på spesialskoler, årskonferanser for brukerforeninger osv.


Prosjektleder Torun Vatne presenterer Søskenprosjektet på BarnsBeste sin jubileumskonferanse.


Stipendiat Trude Fredriksen og postdoktor Yngvild Haukeland på fagkonferanse i regi av Norsk nettverk for implementeringsforskning.

SIBS i media

Intervju i psykologisk.no av med de to prosjektlederne Torun Vatne og Krister Fjermestad om søskens behov, kommunenes rolle i forebyggende tiltak for søsken og den randomiserte kontrollerte studien. Intervjuet kan leses her.

Kronikk i Dagens medisin med tittelen «De glemte barna» av stipendiat Solveig Kirchhofer og prosjektleder Krister Fjermestad. Kronikken ble skrevet i samarbeid med Tiril Tangstrøm (Ungdomsrådet ved Lovisenberg sykehus), og Anne-Kari Kvarstein (psykolog ved Nic. Waals institutt). Kronikken kan leses her.

 

Radiointervju med prosjektleder Torun Vatne hos NRK Nordland om forskningen vi har gjort rundt tilbud og muligheter i norske kommuner og om hvordan helsetjenesten bør se hele familien. Intervjuet kan høres her.

Samtale om søsken som pårørende på den sosiale plattformen Clubhouse hvor stipendiat Solveig Kirchhofer og prosjektleder Krister Fjermestad deltok. Samtalen var arrangert av Helseprat Norge.

En artikkel i Tourettes foreningens medlemsblad, 2_rette, av stipendiatene Trude Fredriksen og Solveig Kirchhofer om SIBS intervensjonen. Artikkelen kan leses her.

Endringer i prosjektgruppa

I 2021 har vi vært heldige å ha fått enda en dyktig stipendiat med på laget. Klinisk pedagog Erica Zahl startet i september på sin doktorgrad med finansiering fra Norske Kvinners Sanitetsforening. Med Erica har vi nå hele tre stipendiater som tar sine doktorgrader knyttet til Søskenprosjektet.

Nyansatt kommunikasjonsrådgiver ved Frambu, Ida Braaten, skal ha 25% av stillingen sin tilknyttet Søskenprosjektet. Ida vil ha særskilt ansvar for nettside og profiler i sosiale medier, samt hjelpe oss med formidlingsarbeid og layout på materialet vårt, og vi er veldig glade for å ha fått med Ida på laget.

Nye medarbeidere i SIBS: f.v. Erica Zahl, ny stipendiat, og Ida Braaten, ny kommunikasjonsrådgiver.

Stian Orm, vår forskningskoordinator, har startet i en stipendiatstilling ved Sykehuset Innlandet, men er fremdeles tilknyttet Søskenprosjektet i 20% stilling. Dermed er han heldigvis fortsatt del av prosjektgruppa og en viktig bidragsyter i Søskenprosjektet.

Yngvild Haukeland, tidligere stipendiat og postdoktor i Søskenprosjektet, går fra nyåret over i en ny stilling som fagkoordinator hos organisasjonen Voksne for Barn, hvor hun skal fortsette å jobbe med barn og søsken som pårørende. Vi håper derfor på fortsatt samarbeid og mulighet for å ha Yngvilds spisskompetanse inn i prosjektgruppa også videre.

I 2022 vil det åpne seg muligheter for at flere kan bli med på laget vårt. I disse dager ansetter vi én eller flere forskningskoordinatorer på midler fra Norges Forskningsråd. Vi har også utlyst en toårig postdoktorstilling i prosjektet med søknadsfrist 21.12.21. Ønsker du mer informasjon eller ønsker å søke på denne stillingen kan du følge denne linken.

 

Publikasjoner

2021 har vært et år for mange vitenskapelige publikasjoner, hele åtte artikler i internasjonale fagfellevurderte tidsskrifter gikk ut fra prosjektet dette året!

Fredriksen, T., Vatne, T. M., Haukeland, Y. B., Tudor, M., & Fjermestad, K. W. (2021). Siblings of children with chronic disorders: Family and relational factors as predictors of mental health. Journal of Child Health Care. https://doi.org/10.1177/13674935211052157

Haukeland, Y.B., Fjermestad, K.W., Mossige, S. & Vatne, T.M. (2021). Parent-child communication about emotions during SIBS – a joint intervention for siblings and parents of children with chronic disorders. Nordic Psychology, 1-17. https://doi.org/10.1080/19012276.2021.1986850

Haukeland, Y.B., Fjermestad, K.W., Mossige, S. & Vatne, T.M. (2021). Psychosocial functioning in siblings of children with rare disorders compared to controls (in press).

Orm, S., Vatne, T. M., Haukeland, Y. B., Silverman, W. K., & Fjermestad, K. (2021). The validity of a measure of adjustment in siblings of children with developmental and physical disabilities: a brief report. Developmental Neurorehabilitation, 24(5), 355-358. https://doi.org/10.1080/17518423.2020.1869338

Orm, S., Vatne, T. M., Tomeny, T., & Fjermestad, K. W. (2021). Empathy and Prosocial Behavior in Siblings of Children with Autism Spectrum Disorder: A Systematic Review. Review Journal of Autism and Developmental Disordershttps://doi.org/10.1007/s40489-021-00251-0

Orm, S., Haukeland, Y. B., Vatne, T. M., Silverman, W. K., & Fjermestad, K. W. (2021). Prosocial behavior is a relative strength in siblings of children with physical disabilities or autism spectrum disorder. Journal of Developmental and Physical Disabilitieshttps://doi.org/10.1007/s10882-021-09816-7

Orm, S., Haukeland, Y. B., Vatne, T., & Fjermestad, K. W. (2021). Measuring family communication in pediatric nursing: Psychometric properties of the Parent-Child Communication Scale – Child Report (PCCS-CR). Journal of Pediatric Nursing. https://doi.org/10.1016/j.pedn.2021.10.022

Vatne, T. M., Owren, S., Wold, K. F., Zahl, E., & Fjermestad, K. W. (2021). Youth and clinician evaluation of emotional communication in short-term counseling groups. Group Dynamics.  https://doi.org/10.1037/gdn0000147

På nettsiden vår finner du snart korte sammendrag på norsk av disse publikasjonene.

Det skrives flere studentoppgaver knyttet til prosjektet for tiden. Temaene for oppgavene er:

 • Implementering av SIBS i en norsk kommune. Gruppelederes og lederes opplevelse av hemmende og fremmende faktorer (intervjustudie).
 • Gruppelederes etterlevelse av SIBS-manualen.
 • Emosjonelle utfordringer søsken ønsker å snakke med foreldrene sine om i SIBS siste fellesøkt.
 • Søskens opplevelser og behov sett ut ifra Bronfenbrenners utviklingsøkologiske modell (intervjustudie).

 

Vi ønsker alle våre følgere, samarbeidspartnere og ikke minst alle nåværende og tidligere deltakende familier i prosjektet en riktig god jul og et godt nytt år, og vi gleder oss til å fortsette vårt viktige søskenarbeid i 2022!

Husk at du kan følge oss på Facebook, titt gjerne innom nettsiden vår, og ta gjerne kontakt med oss i prosjektgruppa.

 

Julehilsen fra oss i Søskenprosjektet