Status

Den åpne studien, hvor data ble samlet inn i 2014-2017 avsluttet med en feiring da vår stipendiat gjennom mange år, Yngvild Haukeland, forsvarte sin avhandling for graden PhD på psykologisk institutt i Oslo, noe hun gjorde med glans! Tittelen på avhandlinen er «Siblings of children with chronic disorders. Emotional experiences, family communication and evaluation of a joint parent – sibling intervention.

Yngvild Haukeland (i midten) forsvarte sin avhandling for graden PhD på Psykologisk institutt i Oslo

SIBS randomiserte kontrollerte studie (SIBS RCT) ble startet opp høsten 2019. I skrivende stund har 20 familier takket ja til å delta og de første gruppene er gjennomfør i Asker og Lillehammer. I løpet av høsten har vi fått med oss to nye helseforetak i studien; St Olavs hospital og sykehuset Telemark. Vår stipendiat Trude Fredriksen vil skrive sin avhandling knyttet til dette prosjektet og driver datainnsamlingen på Sykehuset innlandet.

SIBS Cambodia, som har vært pågående siden 2017 har nå kommet i en fase de vi evaluerer implementeringen av SIBS på Caritas Child- and Adolecent Mental Health Centre og publiserer resultatene fra den åpne evalueringsstudien av SIBS hvor vi har data fra 54 familier.

Torun Vatne og Krister Fjermestad besøkte senteret i Kambodsja i oktober. Dette var en spennende tur hvor vi gjennom samtaler, lytting til opptak og rollespill fikk innblikk i hvordan SIBS var gjennomført og hvilke endringer som bør gjøres med hensyn til den kulturelle konteksten.  Vi fikk også anledning til å presentere SIBS på et arrangement i anledning «Mental health awareness week» i Phnom Pehn.

SIBS online er et nytt delprosjekt som ble startet høsten 2019. Søskenprosjektet har et samarbeid med professor Claire Wakefield og forsker Lauren Kelada ved Kids Cancer Centre, Sydney Children’s Hospital. Sammen planlegger vi nå å videreutvikle SIBS ti lå kunne tilbys online. I desember gjennomførte vi første test og tre 13-åringer logget seg på hjemmefra for å teste ut samtalegrupper over videokonferanse.  I Januar tester vi SIBS med en ny gruppe.

Kartlegging av tiltak i norske kommuner. Søskenprosjektet har gjennomført en kartlegging av hvilke tilbud som finnes til søsken som pårørende i norske kommuner og hva tjenesteytere der ute tenker om SIBS. Dette har vi gjort i samarbeid med Folkehelseinstituttet. Elektronisk spørreskjema ble sent til kommuneoverleger, helsesykepleiere og kommunepsykologer i rundt 400 norske kommuner. Representanter fra 288 kommuner svarte på undersøkelsen som vil publiseres i nasjonale tidsskrift på nyåret og som en hovedoppgave i psykologi ved UIO.

Master og hovedoppgaver underveis:

  • En studie av hvordan foreldre og barn kommuniserer med hverandre om utfordrende tema og hvordan deltakelse i SIBS påvirker denne kommunikasjonen.
  • En studie av Norske kommuners ivaretakelse av søsken og tanker om SIBS.
  • En studie av foreldres tanker om søskens behov for informasjon og oppfølgning når et barn i familien har en alvorlig og raskt progredierende sykdom.
  • En studie av søskens opplevelser og behov i Norge og Australia.
  • En studie av søskens diagnosekunnskap og hva som kjennetegner diagnosebeskrivelsene til barn som har behov for mer informasjon fra helsetjenesten.
  • En studie av hva som predikerer endring etter deltakelse i SIBS

Endringer i prosjektgruppa

I år har prosjektgruppen blitt utvidet og vi har fått en forskningskoordinator med oss på laget. Stian Orm er en svært dyktig masterstudent i psykologi som også driver firmaet Autismekonsult hvor han veileder familier og tjenesteytere samt holder foredrag. Stian har i 2019 vært avgjørende for at vi har kunnet sette i gang en randomisert kontrollert studie av effekten av SIBS, han holder oversikt på datoer, deltakere og datasystemer. Stian vil også skrive sin masteroppgave tilknyttet prosjektet.

Stian Orm

Denne høsten ble SIBS teamet utvidet med fire nye gruppeledere til RCT’en. Mange profesjonsstudenter fra psykologisk institutt i Oslo hadde søkt på stillingene, og etter et gruppeintervju skilte fire stykker seg klart ut fra mengden. Elina Løken Garras, Malene Brattvåg Bøe, Thea Sunndal og Mariam Tashakori har allerede startet jobben og ledet sine første grupper med glans.

Professor Svein Mossige, vår senior i prosjektgruppa, fylte 70 år og gikk av med pensjon i begynnelsen av desember. Vi gratulerer så mye og ønsker lykke til videre i ny rolle som pensjonist og professor Emeritus. Et spennende jubileumsseminar, hvor også SIBS ble presentert ble arrangert i denne anledningen.

Professor Svein Mossige

I begynnelsen av desember ble det også klart at SIBS får en ny stipendiat i samarbeid med psykologisk institutt og Lovisenberg sykehus.

Konferanser

Representanter fra prosjektet har presentert SIBS og søskenprosjektet i både inn og utland i år. Det startet i Januar med en presentasjon av SIBS på konferansen «Mot til å se, evne til å handle» arrangert av Korus Stavanger. I august deltok Krister Fjermestad og Torun Vatne på NKSDs arrangement på Arendalsuka og presenterte SIBS for et bredt publikum av politikere, organisasjoner og brukere.

I september dro Christoffer Hals, Krister Fjermestad og Torun Vatne til den europeiske helsepsykologikonferanse i Dubrovnik. Her hadde vi et symposium om SIBS utvikling, nettkurset vårt, gjennomføring av SIBS i Kambodsja og den planlagte RCT’en.

SIBS på den europeiske helsepsykologikonferansen i Dubrovnik, Kroatia

Trude Fredriksen presenterte SIBS og RCT’en på Sykehuset Innlandets forskningskonferanse og i samme måned var også Torun Vatne på plass i Molde for å ha en poster om SIBS på helsesykepleierkonferansen. Helsesykepleiere er en viktig målgruppe for prosjektet og mange kom innom for å høre om SIBS

Torun Vatne i Molde med poster om SIBS

I Oktober var det tid for en lengre reise. Krister Fjermestad og Torun Vatne dro helt til Chiang Mai i Thailand for å gjennomføre et symposium i samarbeid med våre Kambodsjanske kolleger på den Asiatiske barnepsykiatrikonferansen ASCAPAP. I salen var tilhørere fra mange asiatiske land og det ble en spennende diskusjon om søskens rolle og familiekommunikasjon i ulike land.

Asiatiske barnepsykiatrikonferansen ASCAPAP

I desember ble SIBS-året avsluttet med en presentasjon på «Barn som pårørende» konferansen på Gardermoen. Over 200 deltakere fra mange tjenestetilbud og organisasjoner i Norge hørte Torun Vatne fortelle om søsken som pårørende og intervensjonen SIBS. I etterkant har flere tatt kontakt med forespørsel om muligheten til å anvende SIBS i sin jobb.

SIBS kurs

Både våren og høsten 2019 har det blitt avholdt praktisk kurs i SIBS på Frambu. I år har 30 tjenesteytere fra kommuner og sykehus rundt i landet blitt kurset som gruppeledere i SIBS. Alle har de tatt nettkurset vårt på www.sjelden.no i forkant. Nytt kurs i SIBS settes opp våren 2019 og interesserte kan ta kontakt med prosjektgruppen eller se på Frambus kurskalender på www.frambu.no.

Publikasjoner

Aurdal, C. (2019.) Deltakernes fornøydhet med SIBS, et kommunikasjonskurs for søsken og foreldre til barn med funksjonsnedsettelser. Hovedoppgave ved Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo.

Fjermestad, K. W., Haukeland, Y. B., Mossige, S., & Vatne, T. M. (2019). Children’s Perspectives on the Experiences of Their Siblings with Chronic Disorders. Clinical Social Work Journal, 1-10.

Fjermestad, K. W., Rø, A. E., Espeland, K. E., Halvorsen, M. S., & Halvorsen, I. M. (2019). “Do I exist in this world, really, or is it just her?” Youths’ perspectives of living with a sibling with anorexia nervosa. Eating disorders, 1-16.

Haukeland, Y.B. (2019). Siblings of chidlren with chronic disorders. Emotional experiences, family communication and evaluation of a joint parent-sibling intervention. Doktorgradsavhandling, Universitetet i Oslo.

Vatne, T. M., Haukeland, Y. B., Mossige, S., & Fjermestad, K. W. (2019). The development of a joint parent-child intervention for siblings of children with chronic disorders. Fokus på familien, 47(01), 20-35.

SIBS i media

Ny metode: Syke barns søsken skal få mer hjelp
Hele familien blir påvirket når et barn har en diagnose
Hilda Malene kan knapt snakke, men en dag sa hun noe viktig