Implementeringsforskning

 

Implementeringsforskning i evalueringsstudien 2014-2017

I denne studien undersøkte vi tilfredsheten med tiltaket blant de 99 deltakende familiene. Både søsken og foreldre rapporterte høy tilfredshet (hhv 3,5 og 3,4 på en skala fra 0 til 4) etter deltakelse i SIBS. Deltakerne rapporterte skriftlig at de ønsket mer tid til å prate i gruppen og mer tid til å snakke sammen foreldre og barn. I evalueringsstudien undersøkte vi også i hvilken grad gruppelederne etterlevde manualen. Etterlevelsen ble funnet å være god, men gruppelederne hadde noe mer utfordringer med å gjennomføre veiledningen i fellesøktene. Resultatene fra evalueringen av SIBS kan du lese mer om her.

Kommunestudien 2019

I denne kartleggingen så vi på prospektiv aksept av SIBS, det vil si tanker om tiltaket, blant tjenesteytere som ikke selv hadde gjennomført SIBS i sin kommune. Respondentene var 332 fagpersoner fra 253 kommuner.  Kvaliteten på SIBS ble vurdert som høy. Spesielt familiefokuset, kommunikasjonsfokuset og muligheten for å treffe andre ble trukket frem som en styrke. Gjennomførbarheten ble vurdert som moderat. Noen faktorer som ble trukket frem som mulig hemmende for gjennomføring var forankring i ledelsen og prioritering av ressurser, rekruttering av deltakere grunnet få aktuelle (kommuner med lavt innbyggerantall) eller lange reiseveier (geografisk store kommuner).Resultatene fra studien kan du lese mer om her.

Spørreundersøkelse til alle trente gruppeledere 2021

I denne kartleggingen ønsket vi både å finne ut hvordan tjenesteytere som har kjennskap til og gjennomført SIBS vurderer tiltaket (retrospektiv aksept) og om de 157 som har gjennomgått gruppelederopplæringen har gjennomført grupper i etterkant. Av de 157 aktuelle besvarte 62 på det elektroniske spørreskjemaet. Over halvparten (57%) av respondentene hadde gjennomført SIBS-grupper. Kartleggingen viste høy aksepterbarhet av SIBS. Det fremkom imidlertid mye nyttig informasjon om hva slags tilpasninger tjenesteyterne ser som nødvendig for å lykkes med sine gjennomføringer av SIBS lokalt. Av respondentene oppga 63% at det er ganske eller stor sannsynlighet for at de vil fortsette å gjennomføre SIBS fremover. Resultatene vil publiseres i 2023.

Implementeringsforskning i SIBS RCT (pågående)

I denne studien intervjuer vi gruppeledere og ledelse i kommuner og helseforetak som har gjennomført SIBS som en del av SIBS RCT for å kartlegge retrospektiv aksept (tanker om tiltaket etter at de har erfaring med det). Til nå har 15 gruppeledere og ni ledere fra tre kommuner blitt intervjuet og de midlertidige resultatene indikerer at gruppeledere og ledelse vurdere SIBS fra litt ulikt ståsted, ledere basert på evidens, gruppeledere ut ifra om det stemmer overens med behov de opplever i sitt arbeid. At intervensjonen er manualbasert er en trygghet og kvalitetsindikator for noen, men for andre en utfordring. Mulighet for gjennomføring av SIBS henger sammen med opplevd støtte hos ledelse og kolleger. God informasjon om grunnlaget og behovet for tiltak som SIBS til kommuneansatte er viktig. Det ser også ut til at det er viktig å vurdere hvilken kommunal instans som skal tilby SIBS i en kommune, både med tanke på erfaring og kompetanse med å gi slike tiltak og med hensyn til om ressurser kan prioriteres. Informantene beskriver varierende opplevelse av søskens behov blant foreldre som en utfordring med hensyn til rekruttering, men også at samarbeid med andre instanser i kommunen gjør rekruttering lettere. Resultatene vil publiseres i 2023.