Youth and clinician evaluation of emotional communication in short-term counseling groups

Artikkelen beskriver to studier. Den ene handler om hvordan barns uttrykk for negative følelser blir møtt i støttegrupper for søsken til barn med funksjonsnedsettelse. Analysene av kommunikasjonsmønstrene i gruppene viste at den enten var barnesentrert eller voksensentrert, og at voksne ofte møtte barns følelsesuttrykk på måter som var intervjuende, informerende eller unngående. I den andre studien ble innspilte videoeksempler av de vanligste kommunikasjonsmønstrene fra den første studien vist til barn (11-16 år) og klinikere. Studien viser at barn og klinikere vurderer hva som er støttende kommunikasjon ulikt. Artikkelen ble publisert i Group Dynamics: Theory, Research, and Practice.

Forfattere:

Vatne, T. M., Owren, S., Wold, K. F., Zahl, E., & Fjermestad, K. W.