Kommunepsykologer bør sørge for at kommunens tiltak er tilpasset søskens behov

I januar 2018 trådde en endring i helsepersonellovens § 10a vedrørende barn som pårørende i kraft. Denne stadfester at helsepersonell, herunder psykologer, har plikt til å ivareta behovet for informasjon og nødvendig oppfølging som mindreårige barn kan ha når de er pårørende til søsken eller foreldre med psykiske lidelser, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom eller skade. Psykologenes lovpålagte plikt overfor pårørende søsken er dermed tydelig, men en landsomfattende undersøkelse vi gjennomførte høsten 2019 vitner om et stort forbedringspotensial med hensyn til kommunepsykologens involvering i arbeidet med denne sårbare barnegruppen. Vi ønsker her å synliggjøre kommunepsykologens viktige rolle i det forebyggende arbeidet, presentere et forebyggende tiltak rettet mot søsken som pårørende kalt SIBS og beskrive hvordan implementering av slike evidensbaserte gruppeintervensjoner kan bidra til å sikre at den lovpålagte støtten gis.

Forfattere:

Vatne, T. M., Rønning, A. H. K., & Bang-Nes, R.