Siblings of children with chronic disorders: Family and relational factors as predictors of mental health

Sammendrag

Juni 2017 ble det vedtatt en endring i helsepersonelloven som innebærer at helsepersonell plikter å identifisere og adressere behov for støtte blant søsken til barn med kroniske helsetilstander. Denne artikkelen beskriver utviklingen av en manualbasert intervensjon for søsken.
Med sikte på å utvikle en erfarings- og kunnskapsbasert intervensjon inneholdt utviklingsprosessen litteratur- og internett søk, en deskriptiv studie av støttegrupper for søsken med 80 deltakende barn, workshops med tjenesteyter- og brukermedvirkning og pilottesting av intervensjonen med 68 barn og deres foreldre.
Resultatet ble en integrert søsken og foreldre-intervensjon (SIBS) med fokus på å styrke kommunikasjonen om diagnosen til det affiserte barnet og relaterte søskenutfordringer. SIBS intervensjonen inneholder fem økter; tre separate barne- og foreldregruppeøkter og to økter hvor foreldre og barn samtaler i par under veiledning. SIBS mottok positive evalueringer av deltakende foreldre og barn.
Vi presenterer preliminær evidens for at den intensive og fokuserte SIBS intervensjonen kan identifisere og adressere behov blant søsken til barn med kroniske tilstander. SIBS kan i fremtiden bli implementert i kommunehelsetjenesten i tråd med Helsepersonellovens nye krav.

Abstract

As of June 2017, Norwegian health personnel are required by law to identify and address the needs of siblings of children with chronic health disorders. This paper describes the development of a manual-based intervention for siblings.
To create a knowledge- and evidence-based intervention, the developmental process involved literature and internet searches, a descriptive study of sibling support groups with 80 participating children, workshops with practitioner and user participation, and the piloting of the intervention with 68 children and their parents.
The result was an integrated parent and sibling intervention (SIBS) focusing on strengthening communication about the diagnosis of the affected child and the challenges of siblings. The SIBS intervention comprises five sessions: three separate sibling and parent group sessions, and two sessions where the sibling and the parent talk in pairs with supervision. The SIBS intervention received positive evaluations from children and parents.
We offer preliminary evidence that the intensive and focused SIBS intervention may identify and address the needs of siblings of children with chronic disorders. The SIBS intervention may be implemented in future municipal health care given recent legislation requirements.

Forfattere:

Vatne, T. M., Haukeland, Y. B., Mossige, S., & Fjermestad, K. W.